KONTAKTY

Obaly Praha s.r.o.
Do Blatin 476/1
Zličín, 155 21 Praha 5
tel: +420 602 200 963
info@obalypraha.cz

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 049,00 Kč
skladem
naše cena 668,00 Kč
skladem
naše cena 1 919,00 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na

smlouvy uzavřené prostřednictvím on‐line obchodu Obaly Praha umístěného na webovém rozhraní

www.obalypraha.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

Do Blatin 476/1, Zličín, 155 21 Praha 5

IČ: 03888851

DIČ: CZ03888851

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 239203

Telefonní číslo: +420 602 200 963

Kontaktní e‐mail: info@obalypraha.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při

uzavíraní smlouvy o prodeji zboží  či další smlouvy zde uvedené (dále společně  jen jako

„smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, prostřednictvím e‐mailu, telefonu,

poštovní služby, osobně či jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná

od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě

mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek

může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím

zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních

stran se dále  řídí Reklamačním  řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy.

V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran  řídí právními předpisy, zejména

zákonem  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník“).

1.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít

v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické

osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito

obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy  řídí obdobně  dle podmínek

upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení

na ochranu spotřebitele.

1.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Velkoobchodní model je určený pouze pro podnikatele a majitele maloobchodů. Pro

umožnění nákupu ve velkoobchodním modelu a přístupu do velkoobchodní sekce je

nutné, aby kupující nejprve obdržel přihlašovací údaje. Za účelem získání přihlašovacích

údajů  musí kupující kontaktovat prodávajícího buď  na jeho kontaktní e‐mail  či telefon,

nebo prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo

dle vlastní úvahy rozhodnout, zda kupujícímu přihlašovací údaje dodá a umožní mu tak

nakupovat dle těchto obchodních podmínek. Toto právo má prodávající v průběhu

celého smluvního vztahu. Kupující je dále povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je

podnikatelem, a to zasláním kopie výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského nebo

jiného oprávnění na kontaktní e‐mail prodávajícího. Po obdržení přihlašovacích údajů

bude kupujícímu umožněno přihlásit se na webovém rozhraní do velkoobchodní sekce.

2.2. Na webovém rozhraní je ve velkoobchodní sekci uveden seznam zboží včetně  popisu

hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní

je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve

smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné,

aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.3. Kupující provádí objednávku prostřednictvím formuláře ve velkoobchodní sekci na

webovém rozhraní nebo e‐mailové či telefonické komunikace nebo jiným způsobem, který

podle aktuálních informací na webovém rozhraní prodávající umožňuje. Objednávka musí

vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet

kusů zboží a další údaje požadované dle webového rozhraní.

2.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není

pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě

pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající

odmítnout.

2.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné

objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena

okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

3

3. Dodací podmínky

3.1. Způsob přepravy zboží bude určen dle individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím

v průběhu uzavírání smlouvy.

3.2. Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Zboží, které není momentálně skladem, předáme přepravci, jakmile je to možné.

3.3. Dobu dodání zboží externími přepravci nejsme schopni ovlivnit. Případné stížnosti týkající

se doby dodání je nutné řešit přímo s přepravcem.

3.4. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem,  řádně zabalené

a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití,

certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není‐li dohodnuto

jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.5. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží

a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle

platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu

dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.6. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a

případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není‐li

sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.7. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen

zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen

jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů

od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat

a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující zaplatí kupní cenu za zboží způsobem individuálně  dohodnutým s prodávajícím

v průběhu uzavírání smlouvy.

4.2. Na základě dohody prodávající může kupujícímu umožnit placení až po dodání zboží na

základě faktury se splatností 14 dnů (není‐li na faktuře uvedeno jinak). Na placení až po

dodání zboží nemá kupující automatický nárok. Tento způsob platby je zpravidla

vyhrazen pro stálé zákazníky a prodávající si vyhrazuje právo jej kdykoliv změnit. Není‐li

dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

4.3. Při platbě  v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě  před

dodáním zboží je cena splatná dle dohody smluvních stran. Závazek kupujícího uhradit

cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

4.4. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu

účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné  částky za každý den prodlení. Nárok

prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4

4.5. V případě  prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn

pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných

závazků kupujícího.

4.6. Platba zboží je v českých korunách (CZK).

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V takovém případě  vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla

kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo

účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do

5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je‐li kupující v prodlení s úhradou

kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je‐li prodávající v prodlení s dodáním zboží

déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno  řádně,

včas a bez vad.

5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně  a v případech smluv sjednaných

elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.6. Byl‐li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od

smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se  řídí Reklamačním

řádem prodávajícího.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou

označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se

zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

5

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů

předaných mu kupujícím.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se  řídí

českým právem.

8.2. Je‐li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo

nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí

ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo

neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních

ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  1.7.2016.